CEDO

Comisia parlamentara de revizuite a Constitutiei a adoptat in data de 5.06.2013 un articol revolutionar care contine doua teze: „Persoanele care sufera vatamari din partea unei autoriati ale statului si care obtine o decizie reparatorie de la CEDO urmeza sa fie despagubita de stat” si „dupa despagubirea persoanei vatamate, statul are drept de regres impotriva autoritatii vinovate de vatamarea persoanei respective”.


Jurista si judecatorii care au comis abuzuri impotriva mea, in procesul pe care l-am avut cu Agentia de plati si Interventie pentru Agricultura vor plati pentru prejudiciul pe care mi l-au facut, daca voi castiga procesul la CEDO.


In data de 3.06.2013 m-am adresat CSM-ului reclamand completul de judecata iar in data de 4.06.2013 m-am adresat in format electronic Ministerului Afacerilor Interne, Directiei Generale Anticoruptie cu urmatoarea scrisoare inregistrata cu nr. nr.2651 din 4.0.2013 :

Impotriva:
-Barbur Cristina, jurist la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Cluj(APIA), Centrul judetean Cluj, Adresa: CLUJ – NAPOCA, B-dul Muncii, nr. 18, Pavilion Administrativ, etaj 1, cod 400641,Telefon / Fax: 0264/456.454 0264/456.455, E-mail: apia.cluj@apia.org.ro
– judecator , presedinte sectie, Tribunalul Cluj
-Completului de judecata al Curtii de Apel Cluj, in cauza 6505/117/2010* din data de 3.06.2013

In fapt:
La solicitarea mea prin instanta Tribunalului Cluj, in dosarul 6505/117/2010*, Barbur Cristina nu a prezentat Ordinul de Deplasare nr. 21/15.03.2010, el fiind inexistent si intocmit in numele Poienaru Antoniu cu deplasare de la APIA Cluj la APIA Apahida iar pentru Ordinul de deplasare din 16.03.2010 a prezentat un ordin neinregistrat, doar stampilat si semnat. Cele doua ordine de deplasare fac parte din obiectul cauzei in dosarul 6505/117/2010*, fiind acte administrative ale statului roman. Judecatoarea Budisan Anca Maria a refuzat sa considere cele doua probe in instanta, la fel procedand si completul de judecata al Curtii de Apel Cluj, in data de 3.06.2013, in cauza 6505/117/2010*.
Considerand ca mi s-au lezat drepturile prevazute in Constitutia Romaniei prin refuzul de a prezenta in instanta acte administrative ale statului roman, infractiuni, in opinia mea, acceptate in mod tacit si de cele doua instante invocate in preambul, va rog sa dispuneti o cercetare a faptelor descrise, la sediul agentiei si in dosarul in cauza 6505/117/2010*.
Mentionez ca in data de 3.06.2013 m-am adresat electronic printr-o petitie CSM-ului, de la care trebuie sa primesc, conform legii, raspuns in 30 de zile.
De asemenea, in lipsa oricarei cai de atac, datorate deciziei Curtii de Apel Cluj din 3.06.2013 in dosarul 6505/117/2010*, ma voi adresa CEDO, imediat dupa primirea motivarii respingerii recursului de la Curtea de Apel in acest dosar.
Anexez continutul petitiei catre CSM si decizia Tribunalului Cluj

Va multumesc,
Antoniu Poienaru
Petitie-Va solicit, cu respect, sa verificati daca toate procesele mele aflate pe rolul Tribunalului Cluj si Curtii de Apel Cluj nu au fost „coordonate” inca de la inceput prin : incadrare, termene de judecata, termene de motivare si celeritatea deciziilor si sa dispuneti, in limitele legii conferite CSM si independentei magistratilor la sanctiuni.
Astazi, 3.06.2013, Curtea de Apel Cluj, in dosarul 6505/117/2010* a dispus respingerea recursului impotriva sentintei anexate nr. 3520 din 01.03.2013. Rapiditatea cu care s-a dat decizia la cateva ore de la iesirea din sala, fara sa se tina seama de faptul ca, in cauza, se face referire la acte ale statului roman inexistente(Ordinul de Deplasare nr. 21/15.03.2010) sau in fals(Ordin de deplasare fara numar si fara sa fie inregistrat din 16.03.2010), invocate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(parata) si judecate fara celeritate de o alta institutie a statului, Curtea de Apel Cluj, in favoarea paratei si in detrimentul meu(reclamant), fapte de natura penala, in opinia mea, va rog sa dispuneti sanctionarea celor vinovati.
Tinand cont de faptul ca nu mai am in acest dosar nicio cale de atac, inainte de a ma adresa CEDO, am considerat normal sa va sesizez, cel putin pentru ca CSM sa analizeze anumite practici avand la baza cazul particular expus mai sus.

In atasament :
*SENTINTA CIVILA Nr. 3520/2013
Şedinţa publică de la 01 Martie 2013
Completul compus din:
PREŞEDINTE Anca-Maria Budişan
Grefier Mariana-Maria Clapa
* Curtea de Apel Cluj, in dosarul 6505/117/2010*.
Curtea de Apel Cluj, in dosarul 704/117/2011
Tribunalul Cluj in dosarele : 703/117/2011, 7062/117/2011, 705/117/2011, 7564/117/2010, 7063/117/2011
Data: 3.06.2013

Vă multumesc,
Antoniu Poienaru

Decizia Tribunalului Cluj– Dosar nr. 6505/117/2010*
R O M Â N I A
TRIBUNALUL CLUJ
SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE
SENTINTA CIVILA Nr. 3520/2013
Şedinţa publică de la 01 Martie 2013
Completul compus din:
PREŞEDINTE Anca-Maria Budişan
Grefier Mariana-Maria Clapa
Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei formulată de reclamantul POIENARU ANTONIU şi pe pârât AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA – APIA CLUJ, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.
Procedura legal îndeplinită.
Mersul dezbaterilor şi susţinerile parţilor cu prilejul dezbaterii pe fond a cererii au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din 22 februarie 2013, încheiere ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
La data de 25.02.2013 s-au înregistrat de reprezentantul reclamantului scriptul intitulat „ concluzii scrise”.
La data de 26.02.2013 s-a înregistrat de pârâtă scriptul intitulat „ concluzii scrise”.
INSTANŢA
Prin acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul POIENARU ANTONIU în contradictoriu cu pârâta AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA – APIA CLUJ s-a solicitat instanţei anularea Deciziei Directorului Executiv al APIA – Centrul Judeţean Cluj nr. 274/29.07.2010 prin care s-a dispus sancţionarea reclamantului disciplinar cu sancţiunea „mustrare scrisă” cât si a Deciziei nr. 270/02.07.2010 emisă de acelaşi director prin care s-a dispus aceeaşi sancţiune disciplinară, respectiv „mustrare scrisă”. S-a invocat nelegalitatea acestor decizii în raport de lipsa raportului de disciplină şi a nedescrierii faptei .
Ulterior, la termenul de judecată din 22.02.2013, reclamantul a înţeles să renunţe la invocarea excepţiei nulităţii absolute a Deciziei 270/02.07.2010 emisă de către intimată decurgând din lipsa raportului de disciplină.
Pârâta Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura – Centrul Centrul Judeţean Cluj a formulat întâmpinare, solicitând, respingerea acţiunii.
Într-un prim ciclu procesual a fost pronunţată Sentinţa civilă nr. 4787/2011 a Tribunalului Cluj, prin care a fost respinsă acţiunea reclamantului , urmare a admiterii excepţiei lipsei de interes a acţiunii.
Prin Decizia civilă nr. 1701/2012 a Curţii de Apel Cluj sentinţa de mai sus a fost casată şi trimisă cauza spre rejudecare în favoarea aceleiaşi instanţe pentru a fi judecată pe fond.
Examinând actele dosarului , instanţa reţine următoarele :
1
Prin Decizia 270/2010 şi 274/2010 emisă de intimată s-a dispus sancţionarea reclamantului disciplinar cu „mustrare scrisă” pentru întârziere sistematică în efectuarea lucrărilor şi refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu.
Verificând Decizia nr. 270/02.07.2010 constatăm că aceasta nu a fost emisă în temeiul prevederilor H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum invocă reclamantul, sancţiunea disciplinară de mustrare scrisă fiind aplicată direct de către conducătorul instituţiei, în temeiul prevederilor art. 78, alin. (1) din Legea nr. 188/1999, nu la propunerea Comisiei de Disciplină, nefiind una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77, alin. (3), lit. b) * e), care se pot aplica de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică doar la propunerea comisiei de disciplină .
Prin urmare , motivarea în drept invocată de reclamant a prevederilor art. 50, alin. (3) din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare, pe care şi-a întemeiat excepţia nulităţii absolute a Deciziei nr. 270/02.07.2010, este eronată.
Verificând pe fond Decizia nr. 270/02.07.2010 şi Decizia 274/29.07.2010, reţinem că acestea conţin clar fapta săvârşită de către reclamant ce constituie abatere disciplinară, respectiv: „întârziere sistematică în efectuarea lucrărilor”şi „refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu „, nelăsând loc de interpretare în ceea ce priveşte acest aspect.
Prin urmare, solicitarea reclamantului referitoare la descrierea pe larg a faptei săvârşite, nu subzistă şi nu poate atrage nulitatea actului atacat, deoarece reclamantul nu a suferit vreo vătămare care să nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.
Legat de Decizia 274/2010 emisă de Directorul APIA –Centrul Judeţean Cluj , reţinem că reclamantul a fost sancţionat cu mustrare scrisă pentru faptul că în data de 15.03.2010 i-a fost întocmită reclamantului de către Şefa Serviciului Masuri de Sprijin IT , serviciu în care îşi desfăşura activitatea , o notă de serviciu prin care i s-a solicitat deplasarea la Centrul Local Apahida , în vederea instruirii personalului centrului local cu privire la întocmirea notelor de fundamentare şi a proceselor verbale de constatare ale plăţilor necuvenite . În urma acestei note de serviciu, reclamantului i s-a întocmit Ordinul de Deplasare nr. 21/15.03.2010 .
Atât în data de 15.03.2010 cât şi în data de 16.03.2010 , reclamantul a refuzat deplasarea la Centrul Local Apahida , în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Aceste aspecte rezultă din procesul verbal de audiere a d-nei Ciucă Maria – şefa serviciului Masuri de Sprijin IT , procesul verbal de audiere a reclamantului, adresa 164/29.06.2010 a Comisiei de Disciplină , Fila Registrului de Evidenţă a Ordinelor de Deplasare.(f13-23- dosar 7564/117/2010 conexat ).
Conform ART. 45 din Legea 188/199 privind Statutul funcţionarilor Publici „ 1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
(3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia 2
o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii. »
Apoi , art 48 al. 1 prevede “ (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate. »
În raport de cele de mai sus apreciem că reclamantul a încălcat prin faptele săvârşite unul dintre principiile fundamentale care stau la baza exercitării funcţiei publice – subordonarea ierarhică.
Aşa fiind , în considerarea aspectelor de mai sus, instanţa va respinge acţiunea reclamantului atât din punctul de vedere al excepţiilor invocate cât şi al fondului cauzei.
PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Respinge acţiunea formulată de reclamantul POIENARU ANTONIU dom. în Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 59, bl.B1, ap. 61, jud.Cluj în contradictoriu cu pârâta AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA – APIA CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, corp A, nr. 18, et.1, jud.Cluj.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Martie 2013.
Preşedinte,Anca-Maria BudişanGrefier,Mariana-Maria Clapa
Red.AMB
Tehnored.VAM
4 ex./02.04.2013
3

 


No Comments on “Judecatorii si procurorii care comit abuzuri vor plati”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>