fermier

LEGISLATIE NATIONALA

· Ordin M.A.D.R. de aprobare a Formularului de cerere unica de plata 2014
· Ordin M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare in vederea accesarii masurilor reglementate de Politica Agricola Comuna
· O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Programul National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) 2007 – 2013,
· Ordinul M.A.D.R. nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Ordinul M.A.D.R. nr. 161/2012 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 “Sprijin pentru zona montana defavorizata”, 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” si 214 “Plati de agromediu” din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, precum si pentru nerespectarea eco-conditionalitatii in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata pentru Pilonul I aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2012
LEGISLATIE EUROPEANA
· Regulamentul CE nr. 73/2009 de stabilirea a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
· Regulamentul CE nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 73/2009 in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultura
· Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
· Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 si (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014
· Regulamentul CE nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) cu modificarile si completarile ulterioare

· Regulamentul CE nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului CE nr. 1698/2005 in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si a eco-conditionalitatii in ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala cu modificarile si completarile ulterioare

· Regulament CE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii in cazul masurilor de sprijin pentru dezvoltare rurala

Conditii de eligibilitate

Conditii de acordare a platilor in cadrul platii pe suprafata S.A.P.S. sunt prevazute in capitolul II, art. 122-125 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in OUG nr. 125/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in Ordinul MA.D.R. nr. 246/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru a beneficia de acordarea de plati directe, solicitantii trebuie sa fie inscrisi in Registrul Unic de Identificare – R.U.I. – conform Ordinul M.A.D.R. nr. 22/2011 – administrat de APIA, sa depuna o cerere unica de plata pe suprafata in termen si sa indeplineasca urmatoarele conditii generale stipulate de art. 7 alin. 1 din OUG nr. 125/2006:

• a. sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;
• b. sa declare toate parcelele agricole
• c. sa inscrie, sub sanctiunea legii penale, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere unica de plata directa pe suprafata si in documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor
• d. sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata pe suprafata sa fie introduse in baza de date IACS, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001
• e. sa respecte normele de eco-conditionalitate
• f. sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea
• g. sa furnizeze toate informatiile solicitate de APIA, in termenele stabilite
• h. sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte organisme abilitate in acest sens
• i. sa marcheze limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelelor invecinate
• j. sa comunice in termen de 10 zile, in scris, APIA orice modificare a datelor declarate in cererea de plata survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii si data acordarii platii. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere

Pe langa conditile generale stipulate anterior:
• in cazul solicitarii masurilor de dezvoltare rurala, fermierul trebuie sa incheie si sa mentina un angajament pe o perioada de 5 ani
• in cazul solicitarii platii aferente masurii 214 agromediu, fermierul trebuie sa respecte cerintele specifice fiecarui pachet si cerintele minime obligatorii la nivel de exploatatie

Schemele de plata pe suprafata pentru Campania 2014
• Schema de Plata Unica pe Suprafata (S.A.P.S.)
• ANT (Ajutoare Nationale Tranzitorii) 1 culturi in teren arabil
• ANT (Ajutor National Tranzitoriu) 2 in pentru fibra
• ANT (Ajutor National Tranzitoriu) 3 canepa pentru fibra
• ANT (Ajutor National Tranzitoriu) 4 tutun
• ANT (Ajutor National Tranzitoriu) 5 hamei
• ANT (Ajutor National Tranzitoriu) 6 sfecla de zahar
• Schema de plata separata pentru zahar
• Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decat zona montana (art. 68 Regulametul CE 73/2009)
Plati compensatorii pentru masurile de dezvoltare rurala
• Masura 211 – Plati compensatorii pentru zonele montane defavorizate – ZMD
• Masura 212 – Plati compensatorii pentru zonele specific si semnificativ
defavorizate din punct de vedere natural – ZSD si ZDS
• Masura 214 – Plati de Agro-mediu
– pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala
– pachetul 2 – practici agricole traditionale
– pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari
– pachetul 4 – culturi verzi
– pachetul 5 – agricultura ecologica
– pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
– pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis)
Plati compensatorii pentru masurile de dezvoltare rurala
• – Masura 211 – Plati compensatorii pentru zonele montane defavorizate – ZMD
• – Masura 212 – Plati compensatorii pentru zonele specific si semnificativ
defavorizate din punct de vedere natural – ZSD si ZDS
• – Masura 214 – Plati de Agro-mediu

Atentie!!!!
• angajamentele multianuale pentru masurile de dezvoltare rurala aflate in desfasurare se continua de drept;
• angajamentele multianuale pentru masurile de dezvoltare rurala care au incetat in 2013 se pot prelungi cu 1 an
• Nu se pot incheia angajamente noi.
Termene de depunere cerere unica de plata 2014 si modificari la cerere
Depunere Cerere unica de plata :
– 3 martie -15 mai 2014 inclusiv, fara penalitati
– 16 mai – 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalizari de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, cu exceptia cazurilor de forta majora si a circumstantelor exceptionale (art. 75 Reg. CE nr. 1122/2009)
– incepand cu 11 iunie 2014, sunt considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plata), conform art. 23, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE nr.1122/2009, cu exceptia cazurilor de forta majora
Depunere Modificari ale cererii de plata:
· 31 mai 2014 inclusiv, fara penalitati (formularele de modificare M1 si M2) conform art. 14, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. Conform art. 23, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009,
· 10 iunie 2014 inclusiv, formularele de modificare M1 si M2 cu penalizari de 1% pentru fiecare zi lucratoare (penalizarea se aplica doar suprafetei modificate dupa acest termen).
· Formularele de modificare M1 si M2 depuse de fermieri incepand cu 11 iunie 2014 sunt considerate inadmisibile (neacceptate la plata), conform art. 23, alin. 2, paragraful 3 din Regulamentul CE 1122/2009, cu exceptia cazurilor de forta majora.
· Formularul de modificare M3 poate fi depus la APIA oricand, conform art. 25, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. In baza art. 14, alin. 3 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, nu vor fi admise modificari ale parcelelor agricole, daca: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate in cererea de sprijin, fermierul a fost instiintat cu privire la intentia de a se efectua controale pe teren sau daca in urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate toate sau o parte a parcelelor selectate
· Depunerea cu sau fara penalitati a documentelor doveditoare pentru ANT 2-6 (Ajutoare Nationale Tranzitorii), Schema de plata separata pentru zahar, Schema de plata pentru orez se va face conform termenelor prevazute de legislatia in vigoare, cu exceptia cazurilor in care datele limita de depunere sunt o zi de sarbatoare oficiala, sambata/duminica, data limita se prelungeste pana in prima zi lucratoare , conform art. 22 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.
· Fermierii care depun la APIA documentele doveditoare aferente ANT 2-6, Schemei de plata separata la zahar, Schemei de plata pentru orez, conform termenelor mentionate, trebuie sa bifeze si in cererea de plata campul aferent schemei de sprijin pentru care solicita sprijin.

Documente anexate cererii – persoane fizice
Fermierul persoana fizica / administratorul formei simpla de asociere fara personalitate juridica, prezinta:
• actul identitate-CI/BI/pasaport;
• dovada contului bancar activ (aceasta adeverinta se depune in cazul in care: contul bancar nu mai corespunde cu cel din campania precedenta, nu mai este activ sau cand fermierul depune cerere in campania 2014 pentru prima data-este fermier nou);
• in cazul in care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simpla (fara personalitate juridica), conform Legii nr. 36/1991, modificata prin Legea nr. 139/2007, acesta prezinta si contractul de societate al formei simple de asociere fara personalitate juridica.
Documente anexate cererii – persoane juridice
Fermierii persoane juridice prezinta, dupa caz:
• actul de identitate al administratorului/reprezentantului desemnat-CI/BI
• adeverinta de la banca la care are deschis cont bancar activ (aceasta adeverinta se depune in cazul in care: contul bancar nu mai corespunde cu cel din campania precedenta, nu mai este activ sau cand fermierul depune cererea de plata pentru prima data in campania 2014-este fermier nou)
• copie dupa actele care dovedesc forma de organizare si numirea/desemnarea administratorului / reprezentantului (de ex. Hotararea Adunarii Generale, Actul constitutiv si/sau Statutul si/sau Acordul de constituire, etc.). In cazul in care exista cereri de mentiuni inregistrate la registrul comertului prin care se modifica aspecte esentiale privind identificarea societatii, acestea vor fi aduse in original, iar o copie se pastreaza la dosar
• copie dupa documentele care dovedesc inregistrarea fiscala (de ex. certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului, certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, actul pentru codul fiscal, etc.)
Documente anexate cererii pentru pajisti permanente
• Consiliile locale depun Declaratia de eligibilitate – Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2014 pentru suprafetele pentru care se solicita sprijin si pentru care nu au fost incheiate contracte de arenda, concesiune, inchiriere, etc, pe care Consiliul local desfasoara activitate agricola. Anexa nr. 1 va fi insotita de Hotararea Consiliului Local in original care stabileste suprafetele pentru care se depune cererea, precizandu-se daca pentru aceste suprafete nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitari de arendare, concesionare, inchiriere, folosinta gratuita. O copie a acestei Hotarari ramane la dosarul cererii unice de plata.
• Fermierii care solicita sprijin pentru suprafetele de pajisti concesionate de la Consiliile locale utilizate pe baza unor contracte de concesiune / inchiriere / arendare completeaza punctul A din Declaratie de eligibilitate/conformitate pentru suprafetele solicitate – Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2014, iar fermierii care solicita sprijin pentru suprafetele de pajisti aflate in proprietate/concesionate, arendate, inchiriate de la alti proprietari (nu de la Consiliul Local) completeaza punctul B din Declaratie de eligibilitate/conformitate pentru suprafetele solicitate – Anexa nr. 2 a formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2014.
• In ambele situatii fermierii vor prezenta copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafetelor de pajisti solicitate pentru sprijin si copiile cardului/cardurilor de exploatatie care sunt introduse in baza de date I.A.C.S..
• In situatia A neideplinirea conditiilor mentionate in declaratie determina neeligibilitate pentru plata pe suprafata, in situatia B, neindeplinirea conditiilor mentionate in declaratie determina sanctiuni pentru neconformitate G.A.E.C..
• Pentru pajistile comunale utilizate de catre asociatii, fundatii, cooperative, obsti si composesorate, etc. se completeaza si depune Declaratia – Anexa nr. 3 – prin care membrii sunt de acord ca administratorul lor desemnat sa depuna la A.P.I.A. cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata in campania 2014 in numele membrilor asociatiei si ca nu depun cereri de plata in nume propriu pentru suprafetele pentru care a aplicat asociatia, etc.

• Pentru pajistile utilizate dar aflate in proprietatea lor, asociatiile, fundatiile, cooperativele, obstile si composesoratele, etc. nu completeaza Declaratia sus-mentionata

• In situatia in care fermierii solicita plati directe pentru prima data in anul 2014 sau daca fermierii declara in cereri ca utilizeaza suprafete mai mari fata de suprafata determinata in campania anterioara trebuie sa prezinte si documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (contract prin care a arendat suprafata suplimentara, contract de vanzare-cumparare, etc.). / eficientizare control administrativ

Alte documente anexate cererii

In situatiile in care:
a) fermierii solicita plati pe suprafata pentru prima data in anul 2014
b) fermierii declara in cereri ca utilizeaza suprafete mai mari fata de suprafata determinata in campania anterioara
c) fermierii aduc modificari ale parcelelor solicitate prin cererea initiala de plata, vor prezenta si documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului

Fermierii care utilizeaza apa pentru irigatii, prezinta documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii conform Ordinul M.M.G.A. nr. 662/2006):
– autorizatia de gospodarire a apelor eliberata de catre Administratia Nationala Apele Romane, Directiile de ape sau Sistemele de gospodarire a apelor pentru prelevarea apei pentru irigatii in agricultura din care sa rezulte durata autorizarii; aceasta se solicita daca volumul de apa prelevat depaseste 2 l/s,
– act doveditor al calitatii de membru al organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii,
– copie a contractului de furnizare a apei pentru irigatii (multianual sau sezonier),
– dovada a utilizarii apei pentru irigatii

Fermierii care utilizeaza namoluri de epurare pentru fertilizarea solului, prezinta:
– permisul de aplicare a namolului de epurare eliberat de Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului
Identificarea parcelei agricole prin IPA ONLINE si sistemele GPS

Aplicatia IPA-online permite identificarea parcelelor agricole pe care le cultiva un fermier.
Precizia identificarii si pozitionarii pe harta a parcelelor sunt date de precizia cu care utilizatorul/fermierul le-a identificat pe teren si apoi le-a transpus pe harta.
Cu cat mai corect este completata declaratia de suprafata in cadrul Cererii de sprijin pe suprafata, cu atat mai repede utilizatorul terenului va putea primi sprijinul financiar. De asemenea, sunt evitate sanctiunile anuale si/sau multianuale, fermierul putand astfel avea o previziune corecta asupra sumelor pe care le va incasa in timp din fonduri europene si de la bugetul national, pe suprafata.
Cea mai precisa posibilitate de identificare a parcelelor este aceea prin care se
foloseste un instrument bazat pe tehnologie GPS. Desigur, acest instrument
foloseste aceeasi tehnologie ca si “GPS-ul auto”, dar pentru identificarea
parcelelor este necesar un GPS special. Acest tip de GPS se poate procura
destul de usor din comert, in prezent existand foarte multe firme care
comercializeaza astfel de instrumente. Este suficient sa ii contactati si sa le
explicati la ce il veti folosi.
Cu un astfel de echipament puteti sa va deplasati in teren si sa
incepeti stabilirea punctelor de delimitare a parcelei. Prima faza in folosirea GPS-ului consta in identificarea satelitilor disponibili la momentul respectiv. Urmand indicatiile producatorului, stabiliti pozitionarea cu ajutorul satelitilor, dupa care puteti trece la identificarea parcelei dumneavoastra.
In functie de performantele aparatului dumneavoastra, puteti sa cititi numai puncte din jurul parcelei sau la echipamente mai performante, puteti sa va inregistrati perimetrul parcelei si sa va masurati automat suprafata lucrata.
Indiferent de modalitatea pe care ati aplicat-o, dupa ce ati identificat toate parcelele trebuie sa va deplasati la un calculator personal in care veti transfera informatiile citite pe teren. Pentru a transfera aceste informatii, este necesar sa instalati un software specializat pe care ori il obtineti impreuna cu aparatul, ori puteti sa il achiziationati separat.
Informatiile transferate in calculator ar trebui sa apara sub forma unui fisier cu extensie .gpx, acest tip de extensie fiind utilizata, in general, pentru echipamentele ce identifica doar puncte de pe perimetrul parcelei si pe care va recomandam sa le utilizati si dumneavoastra.
Din calculator, informatiile se incarca foarte simplu in aplicatia IPA-online, dupa cumurmeaza:
1. Din aplicatia IPA-online se acceseaza modulul “Incarcare date vectoriale”, adica butonul in forma de antena parabolica si se deschide ferastra respectiva:
Din selectorul existent (“Please select”) se selecteaza functia de incarcare fisiere cu extensie .gpx si se incarca cu ajutorul butonului Browse fisierul existent in calculator (fisierul cu datele citite in teren). Dupa selectarea fisierului dorit, se apasa butonul Upload si informatiile sunt transferate in aplicatie.
Aplicatia afiseaza automat informatiile existente pentru toate punctele citite pe teren. De asemenea, afiseaza si numarul de identificare a importului (Import ID), numar ce este bine sa fie notat la fiecare introducere de date.
Pentru a vizualiza aceste puncte pe harta este necesar mai intai ca bifa GPS waypoints din meniul Informatii GPS (din bara laterala de comenzi) sa fie activata. Apoi se apasa butonul Zoom corespunzator punctului pe care dorim sa il vizualizam.
Aplicatia va afisa punctele asa cum au fost ele masurate pe teren.
Utilizand punctele masurate pe teren este foarte usor, apoi, sa se identifice ulterior parcela dorita.

Depunerea cererii prin IPA OnLine

• completarea cererii unice de plata se face folosind aplicatia IPA On-line si realizeaza electronic operatiunea de digitizare a parcelelor si actualizare a declaratiei de suprafata conform Manualului de utilizare IPA Online (accesibil in aplicatie). La completarea electronica a cererii, fermierul dispune de suprafetele determinate in campania anterioara si este obligat sa acceseze straturile cu rezultatele controalelor pe teren din campaniile precedente.
• Declaratia de suprafata se tipareste, se dateaza, se semneaza si se stampileaza dupa caz. La centrul APIA fermierul primeste, pentru a actualiza si/sau completa si celelalte pagini din cererea unica de plata, respectiv: pagina 1 pretiparita, pagina 4 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului), paginile cu angajamente si anexele 1, 2, 3 la formularul-tip de cerere unica de plata 2014, dupa caz. Acestea formeaza cererea unica de plata care trebuie inregistrata la APIA. Fermierul dateaza, semneaza si stampileaza, dupa caz, toate paginile cererii de plata.
Pentru FERMIERI CARE NU A MAI SOLICITAT PLATA UNICA PE UNITATE DE SUPRAFATA (S.A.P.S.) IN CAMPANIILE ANTERIOARE (2007-2013) prezentam mai jos descrierea procedeului de Identificare a Parcelelor Agricole in mediul on-line(IPA on-line)

• IPA ON-LINE este un instrument pus la dispozitia fermierilor de catre APIA, prin care solicitantii platilor directe pe suprafata isi pot identifica si digitiza parcelele pe care le utilizeaza, prin intermediul aplicatiei GIS;
• Simultan cu digitizarea parcelelor, fermierii completeaza si datele alfanumerice asociate parcelelor-sistemul aloca automat suprafata, perimetrul, etc;
AVANTAJELE UTILIZARII ACESTEI APLICATII:
· fermierul nu mai are nevoie de harti pe hartie;
· suprafata identificata de fermier este masurata foarte exact;
· riscul de a depune o cerere incorecta este mult mai mic;
· se poate lucra de oriunde exista acces la Internet, pe o perioada lunga de timp si cu mult timp inainte de inceperea campaniei de primire cereri de sprijin;
· fermierul poate sa-si corecteze greselile realizate si are acces in orice moment la rezultate.
· Fermierul isi poate importa masuratorile realizate in teren cu GPS-ul daca acestea sunt disponibile

DEZAVANTAJELE UTILIZARII APLICATIEI:
· NICIUNUL!!!!

Sursa: APIA


16 Comments on “Depunerea cererilor de plata in 2014 la APIA”

You can track this conversation through its atom feed.

 1. Florean Teodor says:

  Spune ti mi va rog modalitatea prin care ar fi trebuit sa fiu instiintat de programare pt a depune cerere la apia pt subventia an 2016?

  1. Antoniu says:

   @Florean Teodor- trebuia sa primiti o instiintare prin posta cu aviz de primire

 2. Emilia Beiu says:

  Poti sa astepti mult si bine iar dupa 15 iunie venerea campaniei 2016 si tot asa. De acum pentru TA nu trebuie sa ai unelte dar pentru PP fara animale e de rau

 3. Mihai says:

  Buna
  In calitate de proprietar de pajiste permanenta dar fara sa fiu proprietar de animale (vite), colaborez cu un amic proprietar de vite dar ne proprietar de pajiste. Cum putem sa luam si pe 2015-2020 subventiile, eu pe teren si el pe animale? Ne trebuie un contract anume? Cei de la APIA vor sa-i arendez lui si sa beneficieze numai el ca-i mai simplu dar eu prefer sa mergem fiecare separat Astept raspunsul dvs, Mihai

 4. valericalavita says:

  Poti vinde un teren agromediu. ,in perioada contractului de 5 ani,sunt penalizari

 5. Popescu Ortenzia says:

  Nu este legal ce au facut, ca v-au exclus de la plata subv ZMD,nu au nici un temei legal si eu am patit la fel. Eroarea s-a produs din cauza schimbarii codului, din fermier simplu in fermier cu PFA. Programul gasind cod nou ne-a luat de fermieri inscrisi in 2014, deci fermieri noi.Numai cei noi nu primeau ac subventie, ZMD. Scrieti la Min Agr, la Victor Ponta si explicati ca suntem multi si ne vom adresa la instanta care rezolva mai nou totul in Romania.Eventual mergem la Guvern cativa ,ca sa explicam ca au gresit. Eu am scris peste tot si astept raspuns.Am tel 0755246873, Rm Valcea

 6. Narcis Serban says:

  In legatura cu Fermierul nou , daca este adevarat ca primeste o suma mai mica in primul an fata de restul fermierilor care au o vechime de peste 1 an???
  Daca are cineva un raspuns clarificator si pentru mine???

 7. Robert says:

  Buna ziua,

  Am un proiect pe masura 141, din cauza asta a trebuit sa infintez un PFA, in 2013 am trecut suprafetele care erau si pana atunci pe PFA, iar acum cei de la APIA m-au exclus de la sprijinul ZMD si au zis ca sunt fermier nou, oare asa este corect.
  Va mmultumesc.

 8. vasile says:

  Cui si cum poti vinde/comercializa produsele rezultate ,dupa ce ai achitat impozitul pe norma de venit plus cei 5.5 %, in cazul in care esti persoana fizica?
  Trebuie sa mai declari sumele incasate?
  Daca stie cineva!
  Multumesc1

 9. secosan adrian says:

  Buna ziua,in aceasta toamna am plantat 6,35 ha cu nuci pe un teren extravilan propietatea tatalui meu urmeaza sa inchei contract de arenda cu acesta. Am urmatoarele intrebari: 1- cele 6,35 ha sunt 1/2 dintr-o parcela arendata pana in toamna altei persoane care a primit subventie, urmeaza ca acesta sa rezilieze contractul de arenda iar eu sa inscriu la APIA noul contract mai e nevoie de dezmembrare a parcelei sau ajunge titlu de prop., contractul de arenda, CI, identificarea. 2- pe langa cele 6,35 ha pe care intentionez sa le certific eco mai am 5200 mp intravilan cu tot cu casa plantati cu alti pomi pot sa solicit subventie si pt. acest teren? Va multumesc.

  1. Antoniu says:

   @secosan adrian- 1.avand contract de arenda cu tatal, titlul de proprietate si adeverinta de la primarie puteti face declaratia la Apia in 2015 indicand separat parcela cu nuci; 2. puteti declara gradina,G, excluzand suprafata curti constructii.

 10. Meca Bogdan says:

  Buna ziua,am si eu o intrebare ve rog.Daca eu am intrat in posesia unei suprafete agricole de 7Ha in urma unei sentinte jud. la data de 15 iulie,mai pot lua subventia pe suprafata pe anul 2014?? mentionez ca vechiul proprietar nu a facut cerere pe anul 2014. multumesc mult

  1. Antoniu says:

   @Meca Bogdan-nu, nu mai puteti.Veti depune cerere la Apia incepand cu 1 martie 2015 pana in 15 mai 2015. Pana atunci va veti putea inregistra cererea inca de acum, mergand la cel mai apropiat cetru local Apia. Procedura o gasiti aici.

 11. Marin Baboi says:

  Dl. Antoniu,v-m trimis documentele necesare pentru a va edifica in cele cerute de mine si nu mai am vesti de la dv. Sa mai sper ? Cu respect,Baboi !

 12. vieriu constantin says:

  sa fie publicata anexa nr 22 A – tabel centralizitat al suprafetelor in proprietate

 13. Mihai says:

  Buna ziua, d-le Antoniu!
  Va rog sa ma luminati! Pentru cei care au cerere depusa pe durata campaniilor 2007-2013 si care nu au nici un fel de modificare a parcelelor si a suprafetei mai trebuie sa prezente si documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului? Chiar daca ele au fost depuse si in celelalte campanii? Va multumesc!

Lasă un răspuns la Antoniu

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nevermind, I don't want to reply to this person